Alle assortimenten

Epoxy-BK Voss hars 1kg + verharder


€ 35,94 /Blik excl. BTW € 43,49 (incl. BTW)

Op werkdagen vóór 15:00 uur besteld, de volgende werkdag geleverd*

Merk
Voss

Verpakking
Blik

Adviesprijs
€ 43,50

Artikelcode
1387883

Besteleenheid
1

Product omschrijving


 • De voor laminaten meest gebruikte kunstharsen zijn polyester en epoxy.
 • Deze harsen behoren na het uithardingsproces tot de thermoharde kunststoffen.
 • Epoxy wordt toegepast waar het aankomt op een grote maatnauwkeurigheid en maatvastheid d.w.z. minimale krimp tijdens het uitharden en optimale bestendigheid en hechting aan diverse materialen.
 • Dit is epoxyhars voor lamineren en gieten.
 • Gevarenaanduidingen;
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Veiligheidsaanbevelingen;
 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P273 Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Specificaties


Artikelcode 1387883
Merk Voss
EAN 5425027470042
OEM Code EPH06020055
Soort Materiaal Epoxy
Kleur Transparant
Commerciële kleurnaam transparant
Budget artikel Neen